Aktualności:


Kodeks pracy przewiduje szereg rozwiązań mających na celu ochronę wynagrodzenia za pracę. Jednym spośród najważniejszych jest ustanowiona w art. 84 kodeksu pracy niedopuszczalność zrzeczenia się przez pracownika prawa do wynagrodzenia ani przeniesienia tego prawa na inną osobę.

Sąd Najwyższy stwierdził, że przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numeru PESEL pozwanego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. o sygnaturze akt III CZP 113/13

Gwarancji zapłaty za roboty budowlane inwestor udziela wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej.

Pozostając przy tematyce związanej z wysokością stałych opłat sądowych w procesie, przedstawiamy regulację dotyczącą spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa zasady i tryb pobierania tych kosztów, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych. Wspomniana regulacja przewiduje trzy rodzaje opłat: stałą, stosunkową i podstawową. Opłata stała pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Poniżej przedstawiamy aktualne wysokości opłat stałych w procesie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zmienił się sposób dostarczania przesyłek sądowych. Usługi w tym zakresie świadczy nie jak dotychczas Poczta Polska, ale Polska Grupa Pocztowa i jej podwykonawcy.

Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie terminu przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być finansowana przez ubezpieczonych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2014 wynosi 1.680 zł.

Dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie o sygnaturze akt III CZP 72/13, Sąd Najwyższy podjął istotną uchwałę dotyczącą terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznaczył termin kolejnego egzaminu adwokackiego.

Strona: 1, 2, 3,