Aktualności:


Zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego, stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez jej cechy indywidualizujące, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.

Czy przewidziane w art. 41 § 1 k.r.o. prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków może być realizowane także przez wytoczenie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, i czy uprawnienie to pozostaje aktualne również wtedy, gdy świadczenie to objęte jest już tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi?

Tak sformułowane zagadnienie prawne przedłożył Sądowi Najwyższemu Rzecznik Praw Obywatelskich.

Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, pozwy cywilne winny aktualnie zawierać dodatkowy, niewymagany wcześniej element.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r. o sygn. akt III CZP 69/15

Dnia 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie szereg zmian w przepisach kodeksu pracy, mających na celu poprawę sytuacji osób zatrudnianych na czas określony.

Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Jak ją ustanowić, jakie są jej skutki.

Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?

W sprawach z zakresu prawa spadkowego pobiera się opłaty stałe w wysokości określonej ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych za wolny zawód uznaje się adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcę podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentystę, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarkę, położną, radcę prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcę majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Separację orzeka się jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. By można było orzec rozwód rozkład pożycia musi być nie tylko zupełny, ale także trwały. 

Czy przysługuje skarga na orzeczenie referendarza sądowego o odmowie dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie, wydane na podstawie art. 510 § 1 k.p.c.?

Jak stanowi kodeks cywilny, przedsiębiorcy działają pod firmą, innymi słowy pod nazwą, która podlega szczegółowo określonym wymogom.

Czy roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu wchodzącym w skład majątku wspólnego, jest roszczeniem o świadczenie okresowe?

Czy droga konieczna wyznaczana dla nieruchomości nieposiadającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.) może przebiegać przez teren zabudowany, co w konsekwencji wymagać będzie usunięcia tych zabudowań?

Czy można uznać za ważny zapis testamentowy sformułowany alternatywnie? Na tak postawione pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w treści uchwały z dnia 16 października 2014 r.

Co do zasady pracy w czasie choroby jest niedozwolona a ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, jest to zatem wyjątkowo doniosła okoliczność rodząca daleko idące skutki.

Na tak postawione pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 września 2014 r. o sygn. akt III CZP 66/14.

Strona: 1, 2, 3,