Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO
  1. Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest adwokat Marta Bogusz prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Bogusz.
  2. Dane kontaktowe administratora: e-mail na adres: biuro@kancelariabogusz.com, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: www.kancelariabogusz.com lub pisemnie na adres Kancelarii.
  3. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, udzielenia pomocy prawnej, wykonania umowy jeśli taka zostanie z Administratorem zawarta, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami związanymi z działalnością Administratora, wywiązania się z obowiązków podatkowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie dla realizacji opisanych powyżej zadań i celów.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, niezbędność danych do udzielenia odpowiedzi, wykonania umowy, przepisy prawa wymagające dla określonych procedur wskazania konkretnych danych osobowych, konieczność ustalenia czy też ochrony przed roszczeniami.
  6. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do właściwego wykonania usług przez Administratora. Administrator może przekazywać dane w szczególności organom prowadzącym postępowanie, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom, osobom upoważnionym przez Administratora, jego pracownikom i współpracownikom, podmiotom działającym na jego zlecenie lub uprawnionym organom państwowym.
  7. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu dla którego zostały udzielone (np. odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym czy realizacji zawartej umowy), a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okres wymagany przez przepisy o rachunkowości.
  8. Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do Waszych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo sprzeciwu.
  9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, istnieje prawo jej wycofania.
  10. Informujemy, że przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.