Aktualności:


W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku - jest to tzw. zapis windykacyjny.

Zgodnie z ustawową definicją przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W praktyce jednak uznanie konkretnej umowy właśnie za umowę dzierżawy może budzić pewne wątpliwości.

Czy objęcie jednym wyrokiem wielu decyzji ustalających płatnikowi składek (pracodawcy) i wskazanym w tych decyzjach pracownikom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oznacza, że w skardze kasacyjnej płatnika roszczenia z nich wynikające podlegają zsumowaniu przy ustalaniu wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 21 k.p.c. w związku z art. 3984 § 3 k.p.c.), czy też wartość przedmiotu zaskarżenia należy liczyć odrębnie względem każdego ubezpieczonego pracownika??

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeśli jednak strona nie dokonała czynności procesowej w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.


Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia całości ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym - mamy wówczas do czynienia z tzw. sprzedażą na próbę stanowiącą rodzaj zabezpieczenia interesów sprzedawcy.

Czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej skierowane przeciwko gminie o zwrot częściowo nienależnego świadczenia w związku z uregulowaniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w zawyżonej wysokości podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia, jako związane z prowadzeniem przez spółdzielnię mieszkaniową działalności gospodarczej (art. 118 k.c. in fine), czy też dziesięcioletniemu terminowi, na zasadach ogólnych? - na tak postawione pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w treści swej uchwały z dnia 11 lipca 2014 r.

Co do zasady usunięcie drzew nawet z własnej nieruchomości nastąpić może dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta i związane jest z koniecznością poniesienia z tego tytułu niebagatelnych opłat.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Orzeczenie szczególnie istotne dla zawodowych kierowców i firm transportowych, dotyczące problematyki będącej uprzednio przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego i budzącej dotychczas wiele wątpliwości.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i jednocześnie obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Zgodnie z kodeksem pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. To, które kolejne osiem godzin między godziną 21.00 a 7.00 w danym zakładzie pracy jest uważane za porę nocną należy do przedmiotu regulacji układów zbiorowych pracy, regulaminu lub obwieszczenia pracodawcy. W przypadku zatrudniania młodocianych za porę nocną zasadniczo uważa się okres pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00. Praca w nocy jest dozwolona, chyba że przepis szczególny wprowadza jej zakaz - tak jest w przypadku kobiet w ciąży czy też pracowników młodocianych.

W treści w/w uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, że pokrzywdzenie orzeczeniem jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka.

Jest Ona pierwszą kobietą na tym urzędzie w całej historii Sądu Najwyższego.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa czynności sądowych oraz pozasądowych.

Jak donosi Gazeta Prawna, w nowym kodeksie cywilnym, nad którym pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, przewiduje się odstąpienie od ustnej formy testamentu.

W takiej sprawie wypowiedział się ostatnio Sąd Najwyższy w treści uchwały z dnia 28 marca 2014 r. o sygn. akt III CZP 8/14.

Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić niezwłocznie i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Powódka będąca właścicielką nieruchomości położonej bezpośrednio przy ruchliwej drodze krajowej pozwała jej zarządcę między innymi o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

W wyroku z dnia 6 marca 2014 r. o sygn. akt V CSK 209/13 Sąd Najwyższy kolejny raz wypowiedział się na temat sposobu obliczania wartości zachowku dla pominiętego w testamencie spadkobiercy. 

Dnia 19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Strona: 1, 2, 3,