Aktualności:


Takie rozwiązanie przewidziano w treści znowelizowanego art. 369 kpc, który w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 r.

Świadek, który stawił się na wezwanie Sądu może liczyć na zwrot poniesionych w związku z tym kosztów.

Co do zasady powództwo wytacza się przed Sąd pierwszej instancji, w którego okręgu swoje miejsce zamieszkania ma osoba, którą zamierzamy pozwać. W sprawach o alimenty czy ustalenie pochodzenia dziecka możemy jednak rozważać wybór innego Sądu, mając na uwadze przepisy o właściwości przemiennej.

Zgodnie z art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Na skutek nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od dnia 21 sierpnia 2019 r. tzw. zapowiedź apelacji czyli wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, podlega opłacie.

Zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Warto wiedzieć, że pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy i to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pod warunkiem jednak, że okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Czyli dozwolony instrument kontroli przewidziany w treści art. 22 [3] kodeksu pracy.

Istotne rozstrzygnięcie dotyczące spraw odszkodowawczych.

Wspomniany przepis dotyczy tylko roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, a jego celem jest ochrona uprawnionego przed następującym z mocy prawa skutkiem w postaci utraty możliwości dochodzenia roszczenia w stosunku do konsumenta, jeśli to roszczenie przedawniło się. (art. 117[1] kpc)

Warto pamiętać, że w sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu. Jak wyliczyć taką wartość w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy?

Dotąd w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5 % przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Od jutra tj. od dnia 21 sierpnia 2019 r. ta zasada ulega drastycznej zmianie.

Co należy do majątku osobistego każdego z małżonków i nie wejdzie w skład majątku wspólnego w przypadku ustawowej wspólności majątkowej.

Tego rodzaju zagadnienie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 25 lipca 2019 r.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Kto może być pełnomocnikiem?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżonkowie w swoim małżeństwie mają równe prawa i obowiązki. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Dla możliwości orzeczenia rozwodu konieczne jest wykazanie, że między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia i że ten rozkład ma charakter trwały. Co to oznacza w praktyce?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r.

Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, osoby niebędące rolnikami będą mogły nabyć nieruchomość rolną jeśli jej powierzchnia nie przekroczy 1 ha.

Strona: 1, 2, 3,