2019-11-05

Zwrot kosztów podróży i noclegu dla świadka w postępowaniu cywilnym


Zgodnie z art. 85 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu,
w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów
przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu. Górną granicę należności, o których mowa stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu
oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej. Wysokość tych kosztów świadek powinien
należycie wykazać. Stawiając się na wezwanie Sądu w charakterze świadka warto pamiętać o powyższych regulacjach i zawnioskować o zwrot poniesionych kosztów.