2016-01-14

Nowy obligatoryjny element pozwu


Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod
rozwiązywania sporów, pozwy cywilne winny aktualnie zawierać dodatkowy
element. Jak stanowi obecnie art. 187 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać dokładnie określone żądanie, w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu) a nadto informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Źródło informacji: Kodeks postępowania cywilnego.