2014-11-20

Droga konieczna na terenie zabudowanym


Czy droga konieczna wyznaczana dla nieruchomości nieposiadającej
odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 k.c.) może
przebiegać przez teren zabudowany, co w konsekwencji wymagać będzie usunięcia tych
zabudowań?

Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 5 listopada 2014 r. (III CZP 74/14) uznał, że jeśli
występują przesłanki przeprowadzenia drogi przewidziane w art. 145 § 2 i
3 k.c., droga konieczna może być przeprowadzona przez nieruchomość
sąsiednią także wtedy, gdy istnieje konieczność rozbiórki istniejącego
na tej nieruchomości budynku
- wzniesionego na podstawie pozwolenia na
budowę albo bez takiego pozwolenia, ale którego budowa została
zalegalizowana na podstawie art. 49 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 1409 ze zm.). Nadto Sąd Najwyższy wskazał, że nakazy lub zakazy niezbędne do urządzenia drogi koniecznej można orzec już w postanowieniu o jej ustanowieniu.
Treść orzeczenia pochodzi z serwisu internetowego Sądu Najwyższego.