2014-03-04

Podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę


Kodeks pracy przewiduje szereg rozwiązań mających na celu ochronę
wynagrodzenia za pracę. Jednym spośród najważniejszych jest ustanowiona w art.
84 kodeksu pracy niedopuszczalność zrzeczenia się przez pracownika
prawa do wynagrodzenia ani przeniesienia tego prawa na inną osobę. Nadto należy pamiętać, iż wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, pracodawca winien wypłacać pracownikowi z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych regulaminem pracy lub innymi przepisami prawa pracy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Nadto kodeks pracy w sposób bardzo szczegółowy reguluje kwestie dotyczące dopuszczalności dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, co stanowić będzie przedmiot odrębnego wpisu. Źródło: Kodeks pracy.