2019-11-14

Możliwość wydłużenia terminu na wniesienie apelacji z dwóch do trzech tygodni


Co do zasady apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Nowością jest § 1 [1] art. 369 kpc, zgodnie z którym, w przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku, termin na wniesienie apelacji wynosi nie dwa, a trzy tygodnie.
O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem.
Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, jeśli Sąd uzyska więcej niż zwykle czasu na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, więcej czasu zyskuje również strona na przygotowanie i wniesienie swojej apelacji.