2019-10-08

Właściwość sądu w sprawach o alimenty i ustalenie pochodzenia dziecka


Zgodnie z art.32 kodeksu postępowania cywilnego powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (czyli zazwyczaj powoda). Oczywiście istnieje także możliwość zastosowania właściwości ogólnej tj. wytoczenia powództwa przed Sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

Jeśli chodzi o alimenty założeniem omawianej regulacji jest ułatwienie ich dochodzenia osobom uprawnionym. Z tego względu należy uznać, że osoba żądając obniżenia alimentów czy uchylenia alimentów nie będzie mogła skorzystać z tego rodzaju ułatwienia jakim niewątpliwie jest możliwość wytoczenia powództwa i w konsekwencji prowadzenia sprawy przed pobliskim sądem, związanym z miejscem zamieszkania powoda, a nie jak to zazwyczaj ma miejsce, pozwanego.