2019-08-27

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy.


Powyższa kwestia uregulowana jest w treści art. 23 [1] kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą w tego rodzaju sprawach wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony za okres jednego roku.
Warto również wiedzieć, że sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony, co bardzo istotne, przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych? Przekaże temu z nich, który wskaże powód. Po ustaleniu wartości przedmiotu sporu wedle powyższej procedury, nie podlega ona ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania. (art. 25 i 26 Kpc)