2019-07-19

Podstawowe obowiązki małżonków.


W momencie zawarcia małżeństwa po stronie małżonków powstają określone prawa i obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego. Mają one zazwyczaj charakter wzajemny - odpowiednikiem prawa jednego z małżonków jest obowiązek drugiego z małżonków i odwrotnie.
Małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Nadto każde z nich według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, musi przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Na potrzeby rodziny składają się potrzeby wspólne rodziny jako całości, jako całej grupy (np. koszty mieszkania, media) oraz potrzeby indywidualne poszczególnych jej członków (żywność, odzież, edukacja, rozrywki, leczenie). Zakres obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny wyznaczają możliwości zarobkowe i majątkowe obojga małżonków. Warto także pamiętać, że małżonkowie mają prawo do równej stopy życiowej czyli powinni żyć na porównywalnym, zbliżonym poziomie.